Handelsbetingelser

 

Fælles betingelser

Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, gælder følgende betingelser som en integrerende del af de aftaler, som indgås med AAGAARD. Køberens indkøbsbetingelser forpligter ikke AAGAARD.
 
 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er anført på vor ordrebekræftelse. AAGAARD forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne og kræve sikkerhed for betalingen i tilfælde af, at AAGAARD kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at køberens betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalinger for tidligere leverancer giver endvidere AAGAARD ret til at tilbageholde yderligere og fremtidige leverancer og frigør AAGAARD for enhver anden kontraktlig forpligtelse. Eventuelle modkrav, f.eks. hidrørende fra reklamation over det leverede, berettiger ikke køber til at tilbageholde hel eller delvis betaling. Efter forfaldsdato beregnes morarente med 1,5% pr. påbegyndt måned. Køber har ikke ret til betaling ved modregning.
 
Leverancen forbliver AAGAARDs ejendom, indtil betaling for leverancen er erlagt fuldt ud.
 
 

Priser

AAGAARDs priser er ekskl. moms, told og andre afgifter, der måtte blive pålignet produkterne. Hvis AAGAARDs omkostninger ved opfyldelse af denne aftale forøges på grund af forhold, hvorover AAGAARD ikke er herre, herunder forhøjede priser fra AAGAARDs leverandører og kurs- og valutakorrektioner i AAGAARDs eller køberens hjemland, er AAGAARD berettiget til at forhøje den aftalte salgspris tilsvarende.
 
Ordresummen omfatter ikke emballage, medmindre andet er særligt aftalt.
 
 

Ordrens omfang: love og bestemmelser

Ordren skal have det omfang, som er aftalt mellem parterne, og som er nærmere beskrevet i de specifikationer og beskrivelser, som indgår i ordrebekræftelsen.
 
Køberen er forpligtet til at give AAGAARD oplysninger om relevante love og andre væsentlige bestemmelser, som gælder for montering, installation og drift af det leverede eller for det leveredes funktionsdygtighed. Såfremt disse oplysninger gives efter ordrens indgåelse og de medfører nødvendige ekstraleverancer, foreligger der en Engineering Change Note (ECN). AAGAARD er berettiget til at fakturere køber alle påløbne tillæg i form af såvel merarbejde som øvrige produktforsendelser som tillægsordre.
 
I det omfang AAGAARD som led i ordrens gennemførelse fremsender tegningsmateriale til købers godkendelse, indrømmes der køber en kortere frist til godkendelse af tegningsmaterialet. Såfremt køber ikke har indsigelser til tegningsmaterialet indenfor den af AAGAARD fastsatte frist, er tegningsgrundlaget godkendt og AAGAARD vil påbegynde produktion. Såfremt der efter fristens udløb sker ændring af tegningsgrundlaget, foreligger der en ECN og AAGAARD er berettiget til at fakturere dette arbejde som tillægsordre.
 
AAGAARD skal uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse, såfremt AAGAARD ikke kan gennemføre ordren til det oprindeligt aftalte eller eventuelt udsatte overtagelsestidspunkt, eller såfremt en sådan forsinkelse er sandsynlig. AAGAARD skal samtidig angive forsinkelsens årsag og så vidt muligt, hvornår overtagelse påregnes at kunne finde sted.
 
 

Montage

Køberen har overfor AAGAARD ansvaret for, at monteringen udføres under forhold, som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser for arbejdsmiljøet på monteringsstedet. Køberen skal endvidere vederlagsfrit stille tilfredsstillende garderobe-, vaske- og spisefaciliteter til rådighed for monteringspersonalet på eller i nærheden af monteringsstedet. Køberen har ligeledes ansvaret for, at AAGAARDs personale opnår kost og logi i nærheden af monteringsstedet i overensstemmelse med gældende tarifaftaler og forskrifter eller som specificeret i ordrebekræftel¬sen. Udgifter til kost og logi skal, medmindre andet er aftalt, betales af AAGAARD.
 
Medmindre tidspunktet herfor er særligt aftalt, skal AAGAARD, hvis køberen ønsker det, i god tid fremskaffe tegninger eller beskrivelser til køberen, som viser, hvorledes ordren skal monteres. AAGAARD skal samtidig give alle oplysninger, som er nødvendige til op-førelse af de fundamenter og lignende, som materialerne nødvendiggør. 
 
Det nødvendige forberedende arbejde skal udføres af køberen i overensstemmelse med de ovennævnte tegninger og oplysninger. Med-mindre parterne har aftalt, hvornår køberens arbejde skal være afsluttet, skal dette ske i god tid, før monteringen skal finde sted, og således at fundamenter og lignende er i stand til at modtage materialerne til den fastsatte tid. Køberen skal give AAGAARD meddelelse om afslutningen af det forberedende arbejde.
Køberen skal sørge for, at vand og drivkraft, herunder trykluft og elektrisk strøm i nødvendigt omfang eller som nærmere angivet i ordrebekræftelsen står til disposition for AAGAARD på monteringsstedet, før monteringen skal påbegyndes. Dette skal ske uden omkostning for AAGAARD, som ej heller skal betale for brugen af nævnte vand og drivkraft.
 
Køberen skal endvidere på AAGAARDs forlangende vederlagsfrit stille aflåselige eller på anden måde beskyttede lokaler eller lager-pladser, som er egnede til at beskytte materialerne, AAGAARDs værktøj og udstyr mod tyveri og beskadigelse, til disposition for AAGAARD på eller i nærheden af monteringsstedet. AAGAARD skal give køberen meddelelse om, at materialerne er monteringsklare i så god tid, at køberen i rette tid kan foretage de skridt, som han er forpligtet til for monteringens gennemførelse. 
 
Er der aftalt montering efter regning, skal følgende poster debiteres separat ved faktureringen af monteringsarbejdet:
 
 1. alle rejseudgifter (inclusive lokale transportomkostninger) for AAGAARDs personale samt omkostninger ved transport af personalets værktøj og personlige effekter.
 2. aftalt godtgørelse af udgifter til kost og logi og andre opholdsudgifter for AAGAARDs personale for hver dags fravær fra hjemstedet inclusive fridage og helligdage. Medmindre andet er aftalt, benyttes de højeste satser for diæter og rejsegodtgørelse i de fastsatte overenskomster i AAGAARDs hjemland gældende for rejser til det land, hvor monteringen udføres.
 3. ordinær arbejdstid i henhold til timetal attesteret af køberen.
 4. overarbejde i henhold til timetal attesteret af køberen.
 5. tid, beregnet i henhold til satserne for ordinær arbejdstid, medgået til:
  1. nødvendig forberedelse af ud- og hjemrejse.
  2. ud- og hjemrejse samt eventuelle andre rejser beregnet i henhold til gældende lov, bestemmelse eller tarifaftale i AAGAARDs hjemland.
  3. daglig rejse mellem logi og monteringsstedet, såfremt rejsetiden pr. dag overstiger 30 minutter eller i henhold til gældende tarif-aftale i AAGAARDs hjemland.
  4. ventetid, dersom arbejdet forhindres af omstændigheder, som AAGAARD i henhold til disse GENERELLE HANDELSBETIN-GELSER AGH 94 eller ordrebekræftelsen ikke bærer ansvaret for.
 6. udgifter, som AAGAARD pådrager sig ved at stille udstyr til disposition i henhold til ordrebekræftelsen, herunder betaling for brug af AAGAARDs eget monteringsudstyr.
 7. skatter og afgifter, som skal erlægges af det fakturerede beløb, og som er betalt af AAGAARD i det land, hvor monteringen udføres.
 
Er der aftalt montering til fast pris, indgår alle de udgifter, som er nævnt herover i betalingen for monteringen. Hertil kommer merværdi-afgift eller tilsvarende afgift. Såfremt monteringstiden i et sådant tilfælde forlænges af årsager, som køberen eller dennes andre leverandører bærer ansvaret for, og monteringsarbejdet som følge heraf forsinkes eller midlertidigt må indstilles, skal AAGAARD ud over den aftalte monteringspris have betaling for:
 
 1. aventetid og ekstra rejser.
 2. udgifter og ekstra arbejde, som forårsages af forsinkelsen, herunder arbejde med at nedtage og sikre monteringsudstyr og genopsætte dette.
 3. ekstraudgifter, herunder betaling for at AAGAARDs udstyr må forblive længere tid på monteringsstedet end forudsat.
 4. ekstra udgifter til rejser og ophold for AAGAARDs personale.
 5. øvrige udgifter, som bevisligt er påført AAGAARD som følge af omlægning af monteringsarbejdet.
 
Medmindre andet er aftalt, skal køberen gratis stille den nødvendige ikke-faglærte arbejdskraft til AAGAARDs disposition. AAGAARD skal angive sit løbende behov for ikke-faglært arbejdskraft med en uges varsel.
 
Medmindre andet er aftalt, skal køberen gratis stille kraner, løfteredskaber, stilladser samt udstyr for intern transport til rådighed for AAGAARD på monteringsstedet i det omfang, sådant udstyr er nødvendigt for at udføre monteringen. AAGAARD er berettiget til når som helst under arbejdet på monteringsstedet at kontrollere leverancen for egen regning. Denne ret gælder, indtil overtagelsen af leverancen har fundet sted.
 
 

Reklamationer og ansvar for mangler

Køberen skal give skriftlig meddelelse om mangler til AAGAARD uden ugrundet ophold efter, at manglen har vist sig, dog senest 5 dage efter varemodtagelse. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal reklamation ske straks.
 
Såfremt køberen ikke underretter AAGAARD om en mangel indenfor de frister, som er angivet herover, mister køberen sin ret til at få manglen afhjulpet. Der må ikke foretages reparationer eller ændringer på varerne eller anlægget uden AAGAARDs skriftlige accept.
 
Efter at have modtaget skriftlig meddelelse, skal AAGAARD afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Reparationen skal foretages på monteringsstedet, medmindre AAGAARD finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del returneres, således at AAGAARD kan reparere eller udskifte den på sit eget værksted. Lader delen sig demontere og montere uden anvendelse af speciel fagkundskab, er AAGAARDs forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når AAGAARD har leveret en tilbørligt repareret eller ny del til køberen.
 
Såfremt køberen har afgivet sådan meddelelse som nævnt ovenfor, og viser det sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som AAGAARD bærer ansvaret for, har AAGAARD ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført AAGAARD.
 
Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end de leverede materialer eller ordren, er arbejdet og omkostningerne herved AAGAARD uvedkommende. AAGAARD dækker ikke omkostninger til elektriker, VVS-installatør, bygningshåndværkere eller andre indirekte leverandører eller disses montageomkostninger.
 
Mangelfulde dele, som udskiftes, stilles til AAGAARDs disposition og bliver AAGAARDs ejendom.
 
Såfremt AAGAARD ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser, kan køberen skriftlig give AAGAARD en sidste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter valg:
 
 1. lade udføre de reparationer, som er nødvendige, eller få fremstillet nye dele for AAGAARDs regning og risiko, forudsat at køberen gør dette på en fornuftig og rimelig måde, jf. dog nedenfor om ansvarsbegrænsning, eller
   
 2. kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 10 % af materialernes pris eller ordresummen.
 
 

Ansvarsbegrænsning

Købers samlede erstatningskrav over for AAGAARD kan ikke under nogen omstændigheder og uanset årsagen overstige 10 % af værdien af den leverance, som erstatningskravet vedrører, ekskl. moms, og kan maksimalt andrage DKK 75.000,00 ekskl. moms. Ifald erstatningskravet ikke vedrører en leverance, kan køber ikke under nogen omstændigheder over for AAGAARD rejse erstatningskrav, som overstiger kr. 75.000,00 ekskl. moms.
 
AAGAARD er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder efter overtagelsen, medens leverancen er i køberens besiddelse. AAGAARD er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. AAGAARDs ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i ordrebekræftelsen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af leverancen.
 
AAGAARD dækker eller hæfter ikke for eventuelle direkte eller indirekte produktions- og driftstab forårsaget af det leverede anlæg eller driften af dette, uanset årsagen til dette tab,- herunder også stop, fejl eller mangler ved det leverede anlæg.
AAGAARD kan på intet tidspunkt og uanset årsag hæfte for købers driftstab, avancetab, tab i tilfælde af købers eventuelle dækningskøb, dagbøder og alle øvrige krav fra tredjemand eller andet indirekte og/eller afledt tab i øvrigt.
 
I tilfælde af, at der er foretaget konstruktionsmæssige indgreb i det leverede, at dette ikke er monteret og/eller vedligeholdt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende instrukser eller de af AAGAARD fastsatte service- og vedligeholdelsesvejledninger, samt i tilfælde, hvor køber selv har afhjulpet eller har forsøgt at afhjælpe fejl eller mangler ved det leverede, bortfalder AAGAARDs erstatningspligt. AAGAARDs ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller i konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. Endelig omfatter ansvaret heller ikke normal slitage og forringelse.
 
Udgifter til afprøvninger og undersøgelser, som måtte blive nødvendige for at påvise årsagen til en given fejl/mangel, viderefaktureres til køber, såfremt det sandsynliggøres, at årsagen kan føres tilbage til denne.
 
AAGAARD bærer intet ansvar for, at produkter kan anvendes som forudsat af kunden eller i øvrigt har bestemte egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller AAGAARD udtrykkeligt skriftligt har indestået herfor.
 
 

Produktansvar

AAGAARD hæfter for produktansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de nedenfor angivne begrænsninger.
For eventuelt produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger:
 
AAGAARD er alene ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes væsentlige fejl eller forsømmelser begået af AAGAARD eller andre, som AAGAARD har ansvaret for. Tilsvarende gælder for skader på fast ejendom og løsøre.
 
AAGAARD kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab, medmindre AAGAARD har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 
AAGAARD kan ikke holdes ansvarlig for produktskader, uanset arten af skaden og årsagen hertil, ud over hvad der måtte dækkes af den af AAGAARD tegnede produktansvarsforsikring.
 
I tilfælde af, at tredjemand med baggrund i reglerne om produktansvar fremsætter krav mod en af nærværende salgs- og leveringsbetingelser omfattet part, er den pågældende forpligtet til straks at underrette den anden part herom.
I den udstrækning AAGAARD måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde AAGAARD skadesløs i samme omfang, som AAGAARDs ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.
 
AAGAARD fraskriver sig hermed i videst mulige omfang ethvert på retspraksis baseret ulovhjemlet produktansvar.
 
 

Ansvarsfrihed (Force Majeure)

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer ordrens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, pandemi, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, import- eller eksportrestriktioner eller lignende administrative indgreb, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden ordrens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på ordrens opfyldelse ikke kunne konstateres eller med rimelighed forudses på aftaletidspunktet.
 
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, uden ugrundet ophold at underrette den anden part om dens opståen og ophør. AAGAARD har pligt til at holde køberen orienteret om, hvornår den forsinkede del af ordren kan fuldføres.
 
Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, AAGAARD pådrager sig for at sikre og beskytte ordren. Endvidere skal køberen dække AAGAARDs udgifter til personale, underleverandører og udstyr, som i henhold til køberens samtykke holdes i beredskab for genoptagelse af arbejdet med ordren.
 
 

Tvister og lovvalg

Tvister afgøres efter dansk ret endeligt af Voldgiftsinstituttet efter de regler, der gælder for Voldgiftsinstituttet på tidspunktet for begæringens indgivelse til Voldgiftsinstituttet.
Dette udelukker dog ikke, at AAGAARD til håndhævelse af det i bestemmelserne anførte ejendomsforbehold kan anmode den kompetente almindelige domstol i den retskreds, hvor leverancen befinder sig, om at foranledige AAGAARD indsat i besiddelsen af leverancen i henhold til de herom gældende regler.
 
Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af ordren, skal bedømmes efter dansk ret.
 
 

Annullering

En annullering kan kun ske med vort skriftlige samtykke. Såfremt det drejer sig om varer, der ikke er standard lagervarer eller værkstedsleverancer, kan annullering ikke finde sted, medmindre AAGAARD samtykker heri, og AAGAARD er da berettig et til at fakturere kunden alle påløbne udgifter samt en godtgørelse for tab af dækningsbidrag, der er opstået ved kundens ønske om annullering.
 
Kan køberen ikke til aftalt tid foretage de foranstaltninger, som køber har pligt til for gennemførelse af ordren, herunder forpligtelserne i henhold til afsnittene under MONTAGE, skal køber uden ugrundet ophold give AAGAARD skriftlig meddelelse herom. Om muligt skal køber samtidig meddele, hvor længe forsinkelsen vil vare.
 
Uanset køberens forsinkelse med udførelsen af forpligtelser i henhold til første stykke, skal køber dog erlægge betaling, som om forsinkelsen ikke var indtruffet.
 
Såfremt køberen er forsinket med eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser, herunder forpligtelserne i henhold til afsnittene under MONTAGE, skal han godtgøre AAGAARD de meromkostninger, som derved påføres AAGAARD. AAGAARD har ret til en rimelig udsættelse af leveringstiden som følge af køberens misligholdelse. Såfremt AAGAARD vil kræve udsættelse, skal AAGAARD uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom.
 
Er misligholdelsen væsentlig, kan AAGAARD nægte at fortsætte med leveringen og monteringen, indtil forholdet er bragt i orden. AAGAARD forbeholder sig øvrige retslige skridt efter dansk rets almindelige bestemmelser.
 
 

Tegninger og beskrivelser

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende ordren eller dennes udførelse, som før eller efter ordrens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andre formål end udførelse, igangsætning, drift og vedligeholdelse af ordren.
 
 

Forsendelses- og transportskade

Eventuelle skader forårsaget under transporten eller ved aflæsning skal omgående meddeles transportfirmaet eller vognmanden ved skriftlig påtegning på fragtbrev eller andre forsendelsespapirer. AAGAARD dækker ikke skader opstået under transport eller ved aflæsning, med mindre andet er skriftligt aftalt. AAGAARD kan til enhver tid vælge at transportforsikre leverancen og viderefakturere omkostningerne forbundet med dette til forhandleren.
 
 

Returnering

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og sendes da DDP til selskabets lageradresse, Smedevænget 14, 9560  Hadsund. Varer tages kun retur i ubeskadiget og ubrugt stand, og returvarer skal være ledsaget af den følgeseddel, der refererer til den indgåede aftale. Returvarer krediteres mod fradrag af vore omkostninger og som udgangspunkt med minimum 60 % fradrag af købsværdien.
 
 

Forsendelse

Levering sker som udgangspunkt EXW iht. Incoterms 2010. AAGAARD kan dog medvirke til at arrangere forsendelse på kundens vegne og forsendelse finder således sted efter AAGAARDs valg af transportør medmindre andet er skriftligt aftalt. Emballage tages ikke retur og faktureres til gældende dagspris. Der tegnes ikke forsikring for forsendelsen, med mindre separat skriftlig aftale herom indgås direkte med AAGAARD.